Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2017

4899 5bd4 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho
czystenieczyste

May 23 2017

czystenieczyste
0183 64cd
Reposted fromkarahippie karahippie viazamknioczy zamknioczy

May 18 2017

czystenieczyste

May 15 2017

May 14 2017

czystenieczyste
6331 eabf
Reposted fromkrzysk krzysk
czystenieczyste
7155 9e51
Reposted fromfrotka frotka viaadhara adhara

April 29 2017

9159 0646 500
Reposted fromfuckblack fuckblack
czystenieczyste
7127 a108
Reposted fromnyaako nyaako

March 25 2017

czystenieczyste
2913 8950
Reposted fromShini Shini viashar17666 shar17666
czystenieczyste
8918 93b7
Reposted fromshar17666 shar17666
czystenieczyste
7265 d5ff
Reposted fromshar17666 shar17666
czystenieczyste
5417 2343
Reposted fromshar17666 shar17666
czystenieczyste
2245 adb8
Reposted fromshar17666 shar17666
czystenieczyste
7832 2b93 500
Reposted fromshar17666 shar17666
czystenieczyste
5288 56a2
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaMamba Mamba
czystenieczyste
5313 4141
Reposted fromWhiltierna Whiltierna
czystenieczyste
1390 750e
Reposted fromamphetamine amphetamine

March 22 2017

czystenieczyste

Zrozumie pan ten impuls, który każe w szlachetnym zaślepieniu, zbliżyć się do istoty pod każdym względem nieodpowiedniej (...) od której można się spodziewać jedynie przykrości, i w taką istotę, wbrew oczywistości, wcielić własny ideał, własne marzenie, skupić na niej własne nadzieje, korzyć się przed nią, kochać ją przez całe życie, nie wiedząc nawet za co.

— Fiodor Dostojewski - Biesy
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viaszelestyna szelestyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl